چرا MX3 ؟

_

همه متفاوت هستد اما استیاق و تلاش یک سانی برای رسیدن به هدف دارند.برای ما ورزش یک سرگرمی نیست ، یک فلسفه زندگی است، یک تعهد است . ابرقهرمانان ما شنل و سایه ندارند، بلکه کفش های کتانی، دمبل و کوله پشتی دارند مانند ورزشکاران سه گانه ،هر ورزشکار متفاوت است ، اما همه انگیزه یکسانی داریم. انگیزه ای برای بلند شدن قبل از طلوع خورشید، اشتیاق برای تلاش، میل به پیشی گرفتن از خود و قدرت برای هرگز تسلیم نشدن .

 برخی از سفیرانMX3 

 

_
مربی

Christian Lavieille

مربی

Cyril Despres

مربی

Thomas Voeckler

مربی

Yvan Jarridge

تو هم بخوای میشه

وبینار های رایگان بدنسازی